HISTORIE JSDH

Od r. 1883 do r. 2003 působili v Nýřanech pouze dobrovolné HS, které zajišťovali požární a civilní ochranu nejen ve městě, ale i v rámci celé jižní části okresu Plzeň-sever. Jednalo se o sbory veřejné i závodní. Jednotlivé dobrovolné HS postupně zanikaly, až zbyla pouze SDH města Nýřany, který byl v minulosti často využíván pro požární pomoc městu Plzni a měl statut „Sbor okresní požární pomoci“. Od 70. let se počet výjezdů nýřanského dobrovolného HS rapidně zvyšoval. Po zavedení plošného krytí byla ve městě počátkem 90. let ustavena jednotka PO kategorie JPO II s předurčením C/Z. Členové této jednotky jsou z části v pracovním poměru. V r. 2003 dosáhl počet výjezdů jednotky SDH města kritického maxima, převyšující 300 mimořádných událostí. V tomto roce došlo k prosazení zřízení PS Nýřany. JPO II zde funguje doposud.
Město Nýřany, na základě ustanovení zák. č.133/1985 Sb., § 68 odst. 1 a 3 ve znění pozdějších předpisů zejména zák. č. 237/2000 Sb., o požární ochraně, zřizuje na základě usnesení zastupitelstva města Nýřany ze dne 1.2.2003 :

Jednotku požární ochrany města Nýřany


(dále jen JPO města )
Jednotka požární ochrany města Nýřany má za úkol podle § 70 zákona č.67/2001 Sb. o požární ochraně, tyto povinnosti: Provádět požární zásah podle příslušné dokumentace PO nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků. Provádět záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Podávat neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Spolupracovat se složkami Integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí. Provádět odbornou přípravu a výcvik svých zaměstnanců i ostatních členů JPO dle ročního plánu. Provádět preventivně výchovnou činnost ve spolupráci ve spolupráci s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany. Jednotka hasičů města Nýřany , jejichž zřizovatelem je město Nýřany, je zařazená na základě Zákona o PO 133/1985 Sb. ( ve znění pozdějších předpisů ) do kategorie JPO II/1 pro výjezdy k mimořádným událostem i mimo rámec působnosti obce. V roce 2004 byla v Nýřanech zřízena Požární stanice Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru Plzeň. Jedná se o požární stanici typu P1, přičemž jednotka JPO II. Nýřany se svými členy zajišťuje v případě potřeby druhý výjezd jednotky HZS s výškovou nebo speciální technikou. Toto zřízení prakticky změnilo způsob zajištění požární ochrany , který do nedávna řešila pouze jednotka sboru dobrovolných hasičů města. Jednotka JPO I. HZS Pk čítá nyní 15 příslušníků + velitel PS, vykonávajících službu ve třech 24 hodinových směnách, jako své povolání. Jednotka JPO II. Nýřany čítá k dnešnímu dni 25 členů, kteří vykonávají službu v jednotce PO dobrovolně, nebo jako vedlejší zaměstnání, přičemž jeden člen jednotky vykonává službu jako své hlavní zaměstnání. Členové jednotky JPO II. Nýřany vykonávají služby v místě svého bydliště se zajištěním výjezdu do 5. minut. A to v denní i noční době.